Landscapes

Pod Studenym Vrchem

Pod Studenym Vrchem, olej na płótnie, 40/40 cm, 2024